Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/fundacja/public_html/libraries/joomla/session/handler/joomla.php on line 46
Statut Fundacji Nie ma Czasu

Witaj

Witaj na stronie Fundacji Nie Ma Czasu! Znajdziesz tu wiele istotnych informacji na temat nowotworu jelita grubego. Ty także możesz pomóc ...

STATUT FUNDACJI „NIE MA CZASU”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Nie ma czasu”  zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Skalską zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Błaszczyka w Kancelarii notarialnej przy ul. Toruńskiej 6 w dniu 14 stycznia 2016r.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Łodzi.
4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

1.Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Piotrków Trybunalski.
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 3

1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4.Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

§ 4

1.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji.
2.Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
3.Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
4.Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
5.Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
6. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
7. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych o organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

 


Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1) działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie chorób nowotworowych,
2) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
2a) wspieranie rodziny;
2b) udzielanie nieodpłatnej pomocy księgowej i prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2c) działalność  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywnej;
4)  ochrona i promocja zdrowia,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ,
6) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej;
8) promocja i organizacja wolontariatu;
9) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1) W zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej chorób nowotworowych:
– utworzenie oraz prowadzenie portalu internetowego  poświęconego chorobom nowotworowym,
– poprzez prowadzenie akcji informacyjnych o profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych.
2) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych , znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
– wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, jak i z ich rodzinami,
– ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
3) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych ,
– organizowanie kwest pieniężnych,
– organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
– pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
4) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
– prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych,
– świadczenie pomocy psychologicznej na rzecz osób chorych ,niepełnosprawnych i ich rodzin.
5) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych , znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej,
– wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich rodzinami,
– ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
– organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
6) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
– organizowanie imprez kulturalnych promujących kulturę, sztukę ,ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7) w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej poprzez: organizowanie i wspieranie konkursów, zawodów sportowych promujących sport i  kulturę fizyczną,
8) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
– organizowanie  akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski o wartości 2.679,90 zł (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100) ,na który składa się: gotówka  w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100),domena internetowa „fundacjaniemaczasu.pl” o wartości rynkowej 79,90 zł( słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100),zestaw komputerowy z monitorem o wartości rynkowej 700,00 zł( słownie: siedemset zł 00/100),oprogramowanie księgowe Rewizor GT o wartości rynkowej 1.400,00 zł(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100)  a w przyszłości  inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2.dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
3.dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4.dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
5.nawiązek,
6.odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
7.wpłat 1% podatku od podatników.

§ 11

1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. Majątek Fundacji nie może być lokowany w spółkach i papierach wartościowych.
7.Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji


§ 12


1.Władzami fundacji są:
a)Rada Fundacji,
b)Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Fundacja powołuje statutowy kolegialny organ kontroli i nadzoru Radę Fundacji, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;


Rada Fundacji


§ 13

1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.
3.Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4.Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
8.W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją- członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji  ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 14


1.Rada Fundacji zbiera się nie mniej niż raz w roku.
2.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3.W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
4.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał:
a) co do zasady zwykłą większością głosów a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego;
b) jednomyślnie, przy obecności  wszystkich  członków Rady w sprawach:
- odwołania i powołania Prezesa Zarządu oraz poszczególnych jego członków,
- zmiany statusu Fundacji;

§ 15


Do zadań Rady należy w szczególności:
1.Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2.Ocena pracy Zarządu.
3.Opiniowanie przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych.
4.Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5.Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
6.Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
7.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
8.Nadzór nad działalnością Fundacji.
9.Uchwalanie zmian Statutu Fundacji.
10.Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.


§ 16


1.Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a)żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b)dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
2. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.

Zarząd Fundacji


§ 17


1.Zarząd Fundacji składa się od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji przy czym pierwszy skład Zarządu wybiera Fundator.
2.Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
3.Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4.Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.


§ 18


1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)uchwalanie regulaminów,
c)sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e)podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f)opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g)powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
h)sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
i)ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
j)przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k)występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał jednomyślnie przy co najmniej połowie obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
4.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6.Zarząd Fundacji zbiera się nie mniej niż raz w roku.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.
8. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
9. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu.


Sposób Reprezentacji


§ 19


1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.


§ 20


1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji jednomyślnie w formie uchwały podjętej przy udziale wszystkich członków.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją


§ 21


1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22


W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji


§ 23


1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


§ 24


Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator lub Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji


§ 25


1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
2. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.


Postanowienia końcowe


§ 26


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach