Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/fundacja/public_html/libraries/joomla/session/handler/joomla.php on line 46
Regulamin przyjmowania i przekazywania darowizn Fundacji Nie Ma Czasu

Witaj

Witaj na stronie Fundacji Nie Ma Czasu! Znajdziesz tu wiele istotnych informacji na temat nowotworu jelita grubego. Ty także możesz pomóc ...

 

Regulamin przyjmowania i przekazywania darowizn przez Fundację „Nie ma czasu”


Dokument przyjęty przez Zarząd Fundacji uchwałą nr 7/2016 z dnia 30 maja 2016r.

 

 

Rozdział I

Celem regulaminu jest ustalenie sposobu postępowania podczas odbioru i przyjęcia darowizny. Postępowanie zgodne z niniejszym regulaminem ma zapewnia, że darowizna zostanie odebrana zgodnie z oczekiwaniami darczyńcy i na cele wskazane przez darczyńcę. Regulamin obowiązuje wszystkich członków, pracowników i wolontariuszy Fundacji.
Darczyńca to osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje na rzecz Fundacji dary rzeczowe lub pieniężne.

 

Rozdział II

Zasady udzielania darowizn rzeczowych i pieniężnych

 

1. Fundacja „Nie Ma Czasu” (dalej zwana Fundacją) udziela wsparcia w formie darowizny osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacją nie mającym osobowości prawnej.
2. Wsparcie w formie darowizny kierowane jest w szczególności na cele statutowe fundacji:
1) działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie chorób nowotworowych,
2) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
2a) wspieranie rodziny;
2b) udzielanie nieodpłatnej pomocy księgowej i prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2c) działalność  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywnej;
4)  ochrona i promocja zdrowia,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ,
6) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej;
8) promocja i organizacja wolontariatu;
9) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.
4. W ramach darowizny mogą być przekazywane środki pieniężne z majątku Fundacji oraz mienie ruchome a także nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
5.Darowizna pieniężna przekazywana jest przez Fundację wyłącznie przelewem na konto wskazane przez obdarowywanego a w przypadku darowizny rzeczowej przekazywana wyznaczonej przez obdarowywanego osobie.
6.W przypadku przekazania darowizny pieniężnej przelewem na konto obdarowywanego potwierdzeniem przekazania darowizny jest wydruk potwierdzenia przelewu a w przypadku darowizny rzeczowej protokół z przekazania darowizny rzeczowej.
7. W przypadku przekazywania przez Fundację darowizny pieniężnej lub rzeczowej Fundacja zastrzega sobie możliwość sporządzenia umowy między Fundacją (DARCZYŃCĄ) a obdarowywanym.
8. Umowa ta może zostać dostosowana do okoliczności konkretnego przypadku.
9. Wszystkie zobowiązania publiczno – prawne związane z zawartą umową darowizny obciążają podmiot obdarowany.
10.Realizacja celu, na jaki zostało przeznaczone wsparcie finansowe przyznane przez Fundację, może podlegać merytorycznej i finansowej kontroli ze strony Fundacji w ciągu 2 lat od przekazania darowizny.
11.Środki przekazane przez Fundację w oparciu o zawartą umowę darowizny powinny być wykorzystane w całości, a raport ze sposobu wykorzystania tych środków na realizację celu dostarczony w terminie i formie określonej w umowie darowizny. W przypadku konieczności przedłużenia terminu do złożenia tego raportu, niezbędna jest uprzednia pisemna prośba podmiotu, któremu przyznana została darowizna oraz zgoda Fundacji wyrażona w formie pisemnej.
12.Fundacja przekazuje darowizną na wniosek podmiotu ubiegającego się o przekazanie darowizny.
13.Decyzja o przyznaniu wsparcia za pomocą udzielenia darowizny finansowej lub rzeczowej podejmowana jest uchwałą Zarządu Fundacji po rozpatrzeniu wniosku.
14.Od decyzji podejmowanych przez Zarząd Fundacji w toku procedury rozpatrywania wniosków, nie przysługuje odwołanie.
15.Darowizna udzielana jest w złotych polskich. Fundacja nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem środków finansowych na rzecz podmiotu obdarowanego za wyjątkiem opłat bankowych.
16.W przypadku darowizn rzeczowych transport darowanych przedmiotów koniecznośd ich ubezpieczenia oraz wszelkie inne opłaty związane z przewiezieniem leżą po stronie obdarowywanego.
17.Osoba przekazująca darowiznę odpowiada za:
a) prawidłowe wypełnienie protokołu przekazania darowizny,
b) ustala termin odbioru przekazanej darowizny rzeczowej oraz miejsce jej przechowywania,
c) wycenia przekazywane rzeczy jeśli nie jest zanana ich wartości to wycenia wartości darowanych rzeczy na podstawie średniej z co najmniej trzech cen takiego samego lub podobnego przedmiotu w sklepach internetowych, gazetkach z hipermarketów itp.
d) przekazanie darowizny potwierdza swoim czytelnym podpisem na protokole przekazania
e) protokół wraz z innymi dokumentami darowizny osoba wyznaczona do przekazania darowizny przekazuje do Zarządu Fundacji i biura rachunkowego, z którym Fundacja ma podpisaną umowę.

 

Rozdział III


Zasady przyjmowania darowizn rzeczowych i pieniężnych

 

1. Osoba przyjmująca darowiznę odpowiada za dopełnienie warunków formalnych dotyczących przyjęcia darowizny określonych w niniejszym regulaminie.
2. Osoba przyjmująca darowiznę odpowiada za prawidłowe wypełnienie protokołu przyjęcia darowizny.
3. Osoba przyjmująca darowiznę ustala z darczyńcą cel na który przekazywana jest darowizna: ogólny statutowy „na cele statutowe” i szczegółowy wskazany przez darczyńcę.
4. Osoba odbierająca darowiznę rzeczową odpowiada za ustalenie szczegółów odbioru rzeczy proponowanych przez darczyńcę. W związku z tym ustala m.in. warunki transportu, miejsce przechowywania, termin odbioru.
5. Jeśli to konieczne, za wybraną formę transportu i przewiezienie darowizny rzeczowej odpowiada osoba przyjmująca darowiznę.
6. Jeśli darczyńca nie poda wartości przekazywanej rzeczy, wyceny wartości darowanej rzeczy dokonuje osoba odbierająca darowiznę na podstawie średniej z co najmniej trzech cen takiego samego lub podobnego przedmiotu w sklepach internetowych, gazetkach z hipermarketów itp.
7. W przypadku przyjęcia przez Fundację darowizny rzeczowej potwierdzeniem jej przyjęcia jest protokół z przyjęcia darowizny, natomiast w przypadku przyjęcia darowizny finansowej wydruk potwierdzenia przelewu.
8. Protokół wraz z innymi dokumentami darowizny osoba wyznaczona do odbioru darowizny przekazuje do Zarządu Fundacji i biura rachunkowego, z którym Fundacja ma podpisaną umowę.
9. Jeśli konieczne jest ubezpieczenie przedmiotu darowizny, za zawarcie ubezpieczenia odpowiada osoba przyjmująca darowiznę, zgodnie z protokołem przyjęcia.
10. Za rozdysponowanie darowizny zgodnie z celem statutowym Fundacji oraz celami określonymi przez darczyńcę odpowiada osoba przyjmująca darowiznę, zgodnie z protokołem przyjęcia.
11. Za przekazanie podziękowania do darczyńcy oraz innych dokumentów związanych z darowizną odpowiada osoba przyjmująca darowiznę, zgodnie z protokołem przyjęcia.
12. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1000 złotych lub gdy chodzi o osoby zagraniczne 500 euro, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
13. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
14. Fundacja przyjmuje darowizny od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych.
15. Fundacja przyjmuje darowizny finansowe w złotych polskich oraz euro, wyłącznie przelewem na konto Fundacji. Fundacja nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem środków finansowych przez darczyńcę, za wyjątkiem opłat bankowych.

Rozdział IV


Postanowienia ogólne

 

1. Zarząd Fundacji w szczególnych przypadkach może w drodze Uchwały odstąpić od powyższych Zasad.