Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/fundacja/public_html/libraries/joomla/session/handler/joomla.php on line 46
Guz po prawej czy lewej stronie jelita? okazuje się, że to ważne!

Witaj

Witaj na stronie Fundacji Nie Ma Czasu! Znajdziesz tu wiele istotnych informacji na temat nowotworu jelita grubego. Ty także możesz pomóc ...

Umiejscowienie guza pierwotnego jelita grubego może mieć wpływ na wybór terapii. Według najnowszego badania amerykańskiego finansowanego centralnie, okazuje się, że są różnice między rakiem jelita grubego zlokalizowanym z prawej strony w porównaniu z lokalizacją ze strony lewej.


Jak podaje Medscape, zanotowano znacząco dłuższe przeżycia w raku zlokalizowanym z lewej strony jelita w porównaniu z chorymi na nowotwór umiejscowiony po stronie prawej. Mediana przeżycia całkowitego wyniosła 19,4 miesiąca u chorych z rakiem po prawej stronie i 33,3 miesiąca u chorych z rakiem po lewej stronie.


Lider badań Alan Venook, profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Fransisco, stwierdził wręcz, że uzyskany efekt przewyższa oczekiwania, choć poprzednio podejmowane próby także dowodziły, że lokalizacja guza ma wpływ na wyniki kliniczne. Zdaniem badacza, ostatnie wyniki mogą najprawdopodobniej zmienić podejście do leczenia i badań raka jelita grubego. Doktor Venook zaprezentuje nowe dane na kongresie ASCO 2016.


Nowe odkrycia wywodzą się z dalszej analizy danych z badania CALGB/SWOG 80405 przeprowadzonego na 1137 pacjentach z zaawansowanym rakiem jelita grubego. Próba porównywała terapie I rzutu z dwoma różnymi schematami chemioterapii i dwoma lekami celowanymi – bewacizumabem i cetuximabem. Wyniki tego badania prezentowane w trakcie ASCO 2014 wskazywały, że nie ma różnicy między ramionami terapii, co doprowadziło do konkluzji, że zarówno schemat chemioterapii, jak i terapia celowana mogą zostać zastosowane w I linii leczenia.


Nowa analiza bada wyniki pacjentów w odniesieniu do początkowego wykrycia nowotworu.
Według dr. Venooka, 293 chorych miało umiejscowionego guza pierwotnego po prawej stronie, 732 – po lewej. Dodatkowych 66 pacjentów miało guza poprzecznego i ci chorzy zostali wykluczeni z analizy. Wykluczono również chorych, u których zaistniała niepewność co do położenia guza.


Wszyscy pacjenci w tej analizie mieli guzy bez mutacji genu KRAS, który jest znany jako biomarker odpowiedzi na pewne terapie, w tym cetuximab. Analiza wstępna wykazała, że pacjenci z guzem pochodzącym z lewej strony mieli lepsze wyniki i dłuższe przeżycia niż pacjenci z rakiem po stronie prawej, bez względu na terapię, jaką otrzymywali. Jednakże późniejsza, pogłębiona analiza wykazała różnice związane z terapią. Pacjenci otrzymujący cetuximab z rakiem po lewej stronie żyli 36 miesięcy, a z rakiem po prawej stronie - 16,7 miesiąca. Otrzymujący bewacizumab z rakiem po lewej stronie żyli 31,4 miesiąca, natomiast z guzem po stronie prawej - 24,2 miesiąca. Zdaniem dr. Venooka pacjenci z rakiem po prawej stronie nie odnoszą korzyści z cetuximabu, co może zmienić praktykę kliniczną.


Dalsze prace są prowadzone. Szczegółowa analiza obecnie podejmowana obejmuje 44 tys. próbek guzów pobranych od chorych włączonych do badania. Lekarz ma nadzieję, że umiejscowienie zastąpi markery biologiczne. Doktor Venook jednak zaznacza, że uzyskane wyniki są rezultatami wstępnymi i potrzebują potwierdzenia, choć nowe dane sugerują, że guzy umiejscowione po lewej stronie i po prawej stronie różnią się biologią i anatomią. Na podstawie nowych danych na razie nie sposób podejmować decyzji terapeutycznych, ale wyniki te mogą stanowić wstęp do takowych.


Zdaniem francuskiego eksperta, trzeba ostrożnie podchodzić do uzyskanych w badaniu wyników, ponieważ pochodzą one z analizy post factum poszczególnych podgrup pacjentów, co nie pozwala na definitywne wnioski. Jego zdaniem, hipoteza dotycząca umiejscowienia jest ciekawa, ale niewystarczająco poprawna w dobie medycyny genetycznej i medycyny genów i już wiadomo, że w zależności od umiejscowienia guzy mają różną koncentrację markerów biologicznych. Ekspert stwierdził ponadto, że w analizie nie wykazano różnic między cetuximabem a bewacizumabem, podczas gdy w trakcie dwóch mniejszych badań odkryto istotną różnicę.

 

źródło: www.termedia.pl

Fot: www.cancer.gov